• Slide 01

ZÁKAZ VSTUPU - Na pracovisko a iné priestory zamestnávateľa platný od 19.4.2021 do 28.4.2021

19.04.2021

VYHLÁŠKOU č. 187  vydanou Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa. Nariaďuje sa zakázať vstup zamestnancov, okrem zamestnancov podľa odseku 5 tejto vyhlášky, na tieto pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa.

Uvedené sa nevzťahuje aj na osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19

 • nie starším ako 14 dní v okresoch zaradených podľa COVID AUTOMATU do II. stupňa varovania.

Zákaz podľa odseku 5 tejto vyhlášky sa ďalej nevzťahuje na:

 1. osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 180 dní,
 2. osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 180 dní od okamihu vstupu,
 3. osobu zaočkovanú:
  1. druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
  2. prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,
  3. prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
 4. dieťa do desiatich rokov veku,
 5. osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
 6. osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
 7. osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,
 8. osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,
 9. onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,
 10. osobu, ktorá bola v období predchádzajúcich 18tich dní aspoň 10 dní v izolácií v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení alebo bola uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19.

© 2018 - SWS spol. s r.o.
Všetky práva vyhradené - All rights reserved

návrat hore