• Slide 01

Služby

Prekládka a skladovanie kvapalných plynov

Plyny sú prečerpávané zo širokorozchodných cisterien (ŠR) do cisterien normálneho rozchodu (NR) dvoma spôsobmi:

  • priamo systémom "cisterna-cisterna"
  • cez colný sklad kvapalných plynov, ktorý spoločnosť prevádzkuje.

Plnenie a váženie cisterien NR je realizované na automatickej plničke AP I. Ročná kapacita prekládky je 50 - 60 tis. ton kvapalných plynov.

Kapacita colného skladu je 1 000 m3.

Prečerpávané produkty: propán, propán-bután, N-bután, propylén, a pod..

Prekládka svetlých produktov

Prečerpávanie svetlých produktov je realizované samostatnými čerpadlami a potrubnými trasami, čím je vylúčené vzájomné zmiešavanie sa surovín. Technológia umožňuje prekládku svetlých produktov z cisterien normálneho rozchodu do širokorozchodných cisterien, resp. opačne.

Ročná kapacita prekládky svetlých produktov je cca 100 tis. ton.

Prečerpávané produkty: benzol, naftalénový olej, prací olej, gazolín a pod.

Prekládka tmavých produktov a skladovanie dechtu

Na prečerpávanie tmavých produktov sa používa prečerpávací komplex, ktorý umožňuje stáčanie, skladovanie a expedíciu viacerých produktov nezávisle na sebe, so zachovaním ich kvality. Technologické zariadenie umožňuje stáčanie širokorozchodnej cisterny zospodu bez ohrevu a s ohrevom. Špecialitou je skutočnosť, že vybudovaná technológia dokáže stáčať tmavé produkty aj zo širokorozchodnej cisterny, ktorá nemá topné hady, alebo iné zariadenie na ohrev.

Pre skladovanie dechtu sa používa nádrž s pevnou strechou o kapacite 15 000 m3. Ohrev nádrži je zabezpečený vnútornými topnými hadmi. Plnenie a váženie cisterien NR je realizované na 10.koľaji na plničke tmavých produktov.

Ročná kapacita prekládky tmavých produktov je cca 200 tis. ton.

Prečerpávané produkty: decht, antracénový olej.

Podporné služby

Spoločnosť zabezpečuje komplexné služby spojené s prekládkou jednotlivých komodít:

  • špedičné služby,
  • vystavovanie sprievodných dokladov pre podaj zásielok,
  • colné prejednávanie zásielok,
  • kontrolu množstva a kvality prečerpávaného tovaru a iné.

© 2018 - SWS spol. s r.o.
Všetky práva vyhradené - All rights reserved

návrat hore