Skladovanie produktov v colných skladoch
Prekládka produktov čiernouhoľnej chémií a LPG
SWS spol. s r.o. - Vojany, Slovenská republika

Úvod

Vítajte na stránkach spoločnosti SWS spol. s r.o.

SWS spol. s r.o. bola založená v roku 1993. Po etape výstavby širokorozchodnej koľaje a stáčacích technológií sa postupne rozbehli plánované aktivity - prekládka kvapalných produktov  zo širokorozchodných cisterien do cisterien normálneho rozchodu.

Spoločnosť má v súčasnosti vybudovaný prečerpávací komplex pre stáčanie, skladovanie a expedíciu kvapalných látok, ktoré sú dovážané z Ukrajiny a Ruska, a následne expedované do krajín Európskej Únie. Tento komplex zároveň umožňuje prečerpávanie kvapalných látok z cisterien normálneho rozchodu do širokorozchodných cisterien a ich export na východné trhy.

SWS spol. s r.o.  svoju činnosť orientuje do týchto oblastí: prekládka kvapalných plynov (LPG), prekládka svetlých ropných produktov, prekládka tmavých produktov, skladovanie produktov v colných skladoch a prekládka ostatných látok a chemikálií.

SWS spol. s r.o. okrem uvedených aktivít veľkú pozornosť venuje ochrane životného prostredia, bezpečnosti práce a požiarnej ochrane. Má vypracovaný program  závažných priemyselných havárií.AKTUÁLNE INFORMÁCIE:
Informácie pre verejnosť podľa § 15 zákona NR SR č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
SWS spol. s r.o.
Member of MOL Group
 
Vojany 332
076 72, Vojany
Slovenská republika
IČO: 31674518
DIČ: 2020508028
 
E-mail: info@sws.sk
Tel: +421 56 6395 334
Web: www.sws.sk